ПРО НАЦІОНАЛЬНУ АКАДЕМІЮ

 
Національна академія державного управління при Президентові України (далі - Національна академія) - головний державний вищий навчальний заклад України з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Указом Президента України від 30 травня 1995 р. № 398 була утворена Українська Академія державного управління при Президентові України.

У 1996 р. розпочали діяльність регіональні підрозділи Української Академії державного управління при Президентові України у Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові, які в 2001 р. отримали статус регіональних інститутів.

Указом Президента України від 21 серпня 2003 р. № 869, враховуючи вагомий внесок у розвиток державного управління в Україні, а також беручи до уваги загальнодержавне і міжнародне визнання результатів її діяльності, Українській Академії державного управління при Президентові України було надано статус національної з наступним перейменуванням у Національну академію державного управління при Президентові України.

Потужним імпульсом для подальшого розвитку Національної академії став Указ Президента України від 9 грудня 2011 р. № 1110/2011 "Питання реформування Національної академії державного управління при Президентові України", яким затверджена Концепція реформування Національної академії. На виконання даного указу з метою більш чіткого розмежування навчання кадрів вищого та середнього управлінських рівнів у складі Національної академії створено нові навчально-наукові інститути (Указ Президента від 14 серпня 2012 р. № 471):

 • Інститут вищих керівних кадрів - головний та елітний науково-методичний центр для навчання керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування за спеціальною магістерською програмою "Управління суспільним розвитком". Зазначена категорія управлінських кадрів навчається за спеціальною практико-орієнтованою навчальною програмою та отримає кваліфікацію "Магістр суспільного розвитку". До викладення залучаютья керівники органів державного управління України та провідні професори й управлінці-практики зарубіжних країн;
 • Інститут "Вища школа державного управління" - унікальний, єдиний в Україні центр підготовки талановитої молоді, основним завдання якого є формування нового елітного корпусу державної служби. Слухачі навчаються за спеціальною магістерською програмою "Публічне адміністрування" для підготовки сучасних фахівців сфери публічного управління, які забезпечать європейський рівень надання адміністративних послуг на засадах принципів "Good Governance". Нова програма розроблена Національною академією спільно з Вищою школою управління та права (м. Берлін) за підтримки Уряду ФРН з урахуванням кращих європейських практик підготовки фахівців для сфери публічного управління. До викладення залучаються провідні професори Національної академії, керівники державного управління України, фахівці з державного управління, професори ВНЗ зарубіжних країн та управлінці-практики зарубіжних країн. Запроваджена діяльність наставників з числа найкращих науково-педагогічних працівників Національної академії та фахівців державного управління для супроводу навчання кожного слухача. Кращі слухачі будуть проходити стажування за кордоном і матимуть змогу продовжити навчання в одному з вищих навчальних закладів Франції, Німеччини та Польщі;
 • Інститут державної служби та місцевого самоврядування - для вирішення завдань формування та запровадження цілісної практико-орієнтованої системи навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, спроможних надавати якісні управлінські послуги в різних сферах суспільного життя та приймати управлінські рішення. В Інституті підготовка магістрів із галузевого управління здійснюється за конкретними напрямами управлінської діяльності: публічна політика, парламентаризм та парламентська діяльність, регіональне управління, місцеве самоврядування, управління у сфері національної безпеки, охорони здоров'я, освіти за всіма формами навчання (денною, вечірньою, заочною, заочно-дистанційною). Основною конкурентною перевагою Інституту державної служби та місцевого самоврядування є здійснення координуючої діяльності в системі Національної академії у сфері організації науково-методичного супроводу навчального процесу. Формування практико-орієнтованого змісту навчання, розробка основних напрямів наукових досліджень та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Місія Національної академії полягає у:

 • формуванні сучасної управлінської еліти України;
 • розвитку професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • науковому супроводі державно-управлінських реформ.

За роки діяльності Національна академія досягла значних успіхів у становленні та розвитку освітньої та наукової галузей "Державне управління". На 1 січня 2014 р. у закладі фахову підготовку з опануванням освітньо-кваліфікаційного рівня або наукового ступеня здобували 6979 особа (у тому числі 6202 слухача, 520 аспірантів, 61 докторант та 196 здобувачів наукового ступеня кандидата наук), а також 1865 студентів навчались у регіональних інститутах державного управління Національної академії за спеціальностями, професійно орієнтованими на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування. Щороку в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національній академії та центрах підвищення кваліфікації регіональних інститутів державного управління близько 20 тис. управлінців підвищують рівень професійної компетентності.

Упродовж свого існування Національна академія нарощувала свій науково-педагогічний і науковий потенціал. У структурі закладу навчальний та науковий процес на 1 січня 2014 р. забезпечували три навчально-наукові інститути (м. Київ), Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів, Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування та 4 регіональних інститути державного управління в містах Дніпропетровську, Львові, Одесі та Харкові, 8 факультетів, 56 кафедр (19 - у Києві). Для адміністративного забезпечення діяльності Національної академії (м. Київ) створені та функціонують такі підрозділи: управління: з навчальної роботи, організації фундаментальних та прикладних досліджень, підготовки наукових та науко-педагогічних кадрів, інформатизації, інноваційних освітніх технологій, організаційного забезпечення, забезпечення міжнародних зв'язків, з видавничої діяльності, планування фінансів, бухгалтерського обліку і звітності, господарське; самостійні відділи: кадрів і державної служби, юридичний, стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення, прийому слухачів та розподілу випускників, забезпечення зв'язків з громадськістю, інформаційно-бібліотечного забезпечення, забезпечення діяльності президії.

Освітній та науковий потенціал Національної академії складають 664 науково-педагогічних і наукових працівників, із них 187 докторів наук, професорів і 437 кандидатів наук, доцентів. Також до навчального процесу щорічно залучається понад 170 вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі державного управління, досвідчених керівників, у тому числі вищі посадові особи держави.

Сьогодні Національна академія пропонує магістерську підготовку за напрямом "Державне управління" за 11 спеціальностями ("Державне управління", "Управління суспільним розвитком", "Публічна політика та управління", "Регіональне управління", "Місцеве самоврядування", "Публічне адміністрування", "Державне управління у сфері охорони здоров'я", "Державне управління у сфері освіти", "Державне управління у сфері національної безпеки", "Електронне урядування", "Парламентаризм та парламентська діяльність") і 53 спеціалізаціями.

Щорічно Національна академія здійснює набір слухачів на денну, вечірню, заочну та заочно-дистанційну форми навчання.

Починаючи з 1995 р. Національна академія підготувала майже 21 тис. магістрів, у тому числі понад 14 тис. - за державним замовленням, майже 8 тис. бакалаврів і спеціалістів, забезпечила закордонне стажування понад 2,5 тис. осіб: слухачів, аспірантів, докторантів, викладачів і науковців закладу.

Важливим напрямом діяльності Національної академії є її наукова складова, яка зосереджена на:

 • розвитку галузі науки "Державне управління";
 • проведенні фундаментальних і прикладних досліджень з проблем державного управління та місцевого самоврядування;
 • науковому забезпеченні навчального процесу;
 • наданні експертно-консультаційних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних послуг з питань теорії і практики державотворення;
 • організації та розвитку міжнародного співробітництва з наукових досліджень у цій сфері.

З метою наукового забезпечення процесу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за роки існування Національної академії науковцями було опубліковано майже 700 монографій, понад 220 підручників та понад 1200 навчальних посібників.

Важливий напрям діяльності Національної академії - підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. З цією метою в закладі створені та діють аспірантура, докторантура, шість спеціалізованих учених рад. Усього за час їх функціонування (станом на 1 січня 2014 р.) захищено 855 дисертацій, з них - 128 докторських та 727 кандидатських. На сьогодні частка захищених дисертацій у Національній академії та її регіональних інститутах у сукупній кількості захищених робіт становить майже 60%.

Сьогодні в Національній академії створено всі умови для здобуття якісної сучасної освіти. Постійно удосконалюється матеріально-технічна база навчальних корпусів та гуртожитків. Для підвищення ефективності навчального процесу, використання нових інформаційно-комунікаційних технологій у Національній академії відкрито нову бібліотеку з сучасним електронним каталогом.

За міжнародної технічної допомоги Уряду Канади та за участю Світового банку в закладі був створений Центр дистанційного навчання (сьогодні - це управління інноваційних освітніх технологій), який став першим в Євроазіатському регіоні центром Навчальної мережі глобального розвитку. Для забезпечення розвитку дистанційної освіти в Україні управління інноваційних освітніх технологій спільно з кафедрами Національної академії проводить наукові дослідження, веде консультативну діяльність, здійснює розробку та впровадження нових форм і технологій дистанційного навчання.

З метою інтегрування Національної академії в європейський і світовий освітній простір, використання світових здобутків державного управління, актуалізації існуючої навчальної системи та навчальних програм Національна академія підтримує партнерські зв'язки з 254 зарубіжними і міжнародними інституціями із 48 країн світу, бере участь у реалізації 59 міжнародних проектів та програм.

На сьогодні Національна академія є членом 4 міжнародних організацій: Мережі інститутів і шкіл державного управління країн Центральної та Східної Європи (NISPAcee), Міжнародного інституту адміністративних наук (IIAS), Міжнародної асоціації шкіл та інститутів управління (IASIA), Навчальної мережі глобального розвитку Світового банку (GDLN).

За роки своєї діяльності Національна академія здобула високий авторитет у системі вищих органів державної влади України, утвердила свою лідерську роль у розвитку теорії і методології державного управління, досягла значних позитивних результатів у виконанні головного завдання - підготовки високопрофесійних кадрів для державного управління та місцевого самоврядування, формування державно-управлінської і політичної еліти.

Серед випускників Національної академії 63 народних депутати України, з них 27 народних депутатів України VIІ скликання, серед яких 6 осіб обирались депутатами України VI скликання; віце-прем'єр-міністр Кабінету Міністрів України, представник Президента України у Верховній Раді, уповноважений Президента України з прав дитини, керівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України, 3 міністри, 4 перших заступники міністрів, 5 заступників міністра, Голова Національного агентства України з питань державної служби, Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 5 голів і 43 заступники голів обласних державних адміністрацій, 241 голова й 312 заступників голів районних державних адміністрацій, 8 голів і 16 заступників голів обласних рад, 166 голови й 110 заступників голів районних рад, 118 голів міських рад.

Сучасний розвиток Національної академії спрямований на посилення її ролі в системі навчання професійних управлінців нової генерації, спроможних компетентно, якісно виконувати свою роботу для забезпечення розвитку України як демократичної, правової, соціальної держави та її інтеграції до світового співтовариства.

Підготовка сучасних менеджерів для державного управління в Національній академії супроводжується впровадженням цілісної практико-орієнтованої системи навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Випускники Національної академії презентують нову генерацію фахівців державного управління. Сучасні знання та вміння, отримані під час навчання, є необхідними для утвердження реальної демократії, соціальної справедливості, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів.

У закладі сформована сучасна навчально-наукова, соціально-побутова інфраструктура, що дає змогу успішно здійснювати магістерську, кандидатську, докторську підготовку, наукову, видавничу, міжнародну діяльність, підвищувати кваліфікацію, успішно розвивати нові напрями діяльності, здійснювати гідний внесок у процес інтеграції України у світовий освітянський простір.