НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
           ПРО КАФЕДРУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

 

Кафедра управління освітою Національної академії державного управління при Президентові України створена в червні 1999 р.

З 2000 року кафедру очолює Протасова Наталія Георгіївна, доктор педагогічних наук, професор.

За 15 років існування кафедри підготовлено більше 150 професіональних управлінців у сфері освіти, зокрема здійснено чотири випуски магістрів державного управління за спеціалізацією “Управління освітою” – усього 48 осіб, та більше 100 магістрів спеціальності «Державне управління у сфері освіти», з яких більшість працює в органах державного управління освітою, а 17 навчаються в аспірантурі та докторантурі.

Загалом по кафедрі управління освітою захищено 21 кандидатську і  вісім докторських дисертацій.


ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Дружній  колектив кафедри спрямовує свою діяльність на поєднання навчальної, наукової, дослідницької, методичної, організаційної та громадської роботи.

Діяльність кафедри спрямована на розв’язання широкого кола актуальних теоретичних і практичних проблем освіти. Кафедральна тематика з державного регулювання освітньої галузі, специфіки підготовки фахівців з державного управління в Україні та в світі, Болонського процесу, особливостей навчання дорослих відповідає вимогам часу. Члени кафедри брали участь у розробленні галузевих стандартів вищої освіти зі спеціальностей “Державне управління” та “Управління суспільним розвитком”, “Адміністративного менеджменту”. Кафедра здійснює навчальний процес, проводить дослідження, надає консультації, готує навчальні, методичні та наукові публікації.

Викладачі кафедри в різні роки працювали і працюють над вирішенням реальних завдань державного управління освітою в Україні, досліджують кращий вітчизняний та зарубіжний досвід управлінської діяльності в освіті.

Науково-педагогічний склад кафедри бере участь у роботі: Вченої ради Національної академії, кількох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів докторів (кандидатів) наук, робочих груп із розробки нормативно-правових документів, науково-методичних рад.

Викладачі кафедри працюють у складі редакційних колегій   наукових видань, є розробниками навчально-методичних комплексів дисциплін, галузевих стандартів вищої освіти, посібників, підручників та методичних рекомендацій  з дисциплін спеціальності «Дердавне управління у сфері освіти» та ін.

Кафедра проводить значну громадську діяльність. Зокрема, викладачі кафедри беруть участь у навчанні державних службовців, керівників освіти, науково-педагогічних кадрів, тренерів з питань громадянської освіти, гендерної рівності, споживчої освіти, особливостей навчання дорослих, активних форм навчання для різних категорій державних службовців та керівників освіти.

МІСІЯ КАФЕДРИ

Місія магістерської програми – професійна підготовка висококваліфікованих фахівців для державного управління в галузі освіти, спроможних розробляти, аналізувати й реалізовувати державну політику, ефективно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам в освіті з метою сталого розвитку громадян, держави, суспільства на основі світових та європейських стандартів.

ПІДГОТОВКА УПРАВЛІНЦІВ НОВОЇ ФОРМАЦІЇ

На даний час кафедра є випускаючою для спеціальності 8.15010005 «Державне управління у сфері освіти».

Програма спеціальності «Державне управління у сфері освіти» спрямована на підготовку:

  • фахівців з освітньої політики держави для органів влади,  державних установ і організацій, які займаються освітньою політикою та питаннями навчання персоналу,
  • керівників навчальних закладів різних форм власності з метою модернізації загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення квалiфiкацiї державних службовців i посадових осіб місцевого самоврядування.

Підготовка управлінців за спеціальністю «Державне управління у сфері освіти» допомагає слухачам освоїти нову роль державних службовців як експертів з аналізу освітньої політики, розроблення стратегій розвитку як освіти в цілому, так і окремих її ланок, ефективно реалізувати освітню політику в підрозділах Міністерства освіти і науки України, інших міністерствах та відомствах, яким підпорядковані навчальні заклади, обласних (головних) управліннях освіти і науки, районних (міських) відділах освіти.

Актуальність спеціальності полягає у відсутності у вищих навчальних закладах України навчальних дисциплін, предметом вивчення яких була б освітня політика. Водночас, у процесі навчання широко досліджується відома європейська та світова практика цілеспрямованого навчання державних службовців практичним умінням і навичкам ефективного планування освітньої політики (Франція, Фінляндія, Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, США, Канада та ін.). Практичні навички з управління освітою слухачі опановують під час стажування як в органах влади в Україні, так і за кордоном, зокрема у Німеччині та  Польщі.

Слухачі та викладачі спеціальності у
Навчальному центрі ЄС
(м.Бад-Урах, Німеччина)

Спираючись на європейський та світовий досвід, слухачі спеціальності  отримують знання, набувають умінь з аналізу та планування політики, стратегічного управління та управління інноваційним розвитком галузі, опановують навичками оцінювання наслідків та ефективності виконання державних програм тощо.  

Активну участь слухачі та випускники спеціальності приймають у міжнародному співробітництві за Швейцарсько-українським проектом "Розвиток громадянських компетентностей в Україні" (DOCCU), Програмі рівних можливостей та прав жінок в Україні (ЄС-ПРООН), навчанні з питань європейської інтеграції (Центр Політичної освіти землі Баден-Вюртемберг, Німеччина).
Одночасно підготовка управлінських кадрів для освітньої галузі допоможе розв’язати проблему кадрового резерву на керівні посади органів управління освітою ? від районного відділу освіти до Міністерства освіти і науки Україні.

Спрямованість змісту і методів організації навчання на практичну підготовку сприяє формуванню управлінських кадрів як професійних лідерів, здатних повноцінно виконувати свої функції та забезпечувати європейські стандарти адміністрування в галузі освіти.

Випускники спеціальності «Державне управління у сфері освіти» працюють на керівних посадах у Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Міністерстві освіти і науки України, Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України, Міністерстві культури України, Національній агенції України з питань державної служби, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній службі зайнятості, Національній академії державного управління при Президентові України, обласних та районних державних адміністраціях, вищих навчальних закладах України.

Сьогодні країні, як ніколи, потрібні кваліфіковані  управлінці, здатні розв’язувати проблеми, що роками накопичувалися в системі освіти.

Важливою проблемою компетентного управління в галузі освіти залишається неготовність керівників різних рівнів здійснювати аналіз освітньої політики, формулювати стратегічні напрями галузевого розвитку в регіоні, районі (місті), виробляти технології впровадження управлінських рішень та ефективно діяти в умовах інноваційних трансформацій, оцінювати наслідки та вплив політичних рішень на суспільство.

Запрошення на навчання
за спеціальністю

Вирішення цих проблем значною мірою залежить від підготовки управлінців освіти – державних службовців, зміст діяльності яких покладено в основу спеціальності «Державне управління у сфері освіти» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. З огляду на частоту персональних змін управлінських кадрів у системі освіти, відсутність системи кадрових призначень тощо, впровадження цієї спеціальності є надзвичайно важливим кроком, оскільки дозволить викорінити  традиційний вплив бюрократизму та адміністративно-командних методів управління в освіті, накопичити нові національні управлінські традиції, врешті стабілізувати  неперервність демократичних засад розвитку національної системи освіти.   

Значна увага у процесі навчання слухачів спеціальності «Державне управління у сфері освіти» приділяється розвитку лідерських якостей, комунікативних умінь та навичок, розвитку особистісних, ділових та професійних компетенцій.

Нова формація
управлінців-освітян

Побудова змісту навчання за спеціальністю відбувається з урахуванням сучасних європейських вимог до навчання, визначених у рамках Болонського процесу, враховує кращий світовий та вітчизняний досвід та особливості навчання дорослих, а саме

  • Використання досвіду тих, що навчаються
  • Орієнтація на конкретні проблеми у роботі
  • Орієнтація на практичні заняття
  • Орієнтація на вимірюваність та діагностику усталених форм навчальної діяльності
  • Проведення аналізу проблем та пошук шляхів їх розв’язання

Цікавим та різноманітним є студентське життя слухачів спеціальності. Доброю традицією стали святкування Нового року, які збирають всіх слухачів денної та заочної форм навчання, випускників минулих років, аспірантів, докторантів та  викладачів. Спільні екскурсії, виїзні практичні заняття, стажування за кордоном, зустрічі з керівниками освіти вищого рівня, спільне проведення дозвілля – це неповний перелік тих заходів, що дозволяють слухачам спеціальності «Державне управління у сфері освіти» отримати максимум користі від перебування у стінах Національної академії.

Випускників спеціальності характеризує високий рівень конкурентоспроможності на ринку праці, розвинуті комунікативні здатності, високий рівень професіоналізму, готовність до запровадження змін та прийняття обґрунтованих управлінських рішень,   позитивне ставлення до колег та підлеглих.


МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КАФЕДРИ

1. УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ПРОЕКТ “СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДЛЯ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ”
2. ПРОГРАМА РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПРАВ ЖІНОК В УКРАЇНІ (ЄС-ПРООН)
3. НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (ЦЕНТР ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ ЗЕМЛІ БАДЕН-ВЮРТТЕМБЕРГ, НІМЕЧЧИНА)

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Підготовка магістрів державного управління за спеціальністю 8.15010005 “Державне управління у сфері освіти” (запроваджена з 2008 р.), спеціальності 8.15010001 “Державне управління” (з 1999 р.), участь у підготовці магістрів зі спеціальностей 8.15010002 «Управління суспільним розвитком», 8.15010006 «Регіональне управління».

Кафедра забезпечує навчальний процес за денною, заочною та заочно-дистанційною формами начання.

Триває підготовка фахівців вищої кваліфікації через: аспірантуру, докторантуру за спеціальностями: теорія та історія державного управління (25.00.01), механізми державного управління (25.00.02), державна служба (25.00.03).

Підвищення кваліфікації (професійні програми, тематичні семінари), кейс-стаді, ділові ігри, брейн-стормінги тощо.УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ