НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ, ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
            

Кафедра філософії, теорії та історії державного управління

 

Науково-освітня концепція кафедри ґрунтується на змісті  інтегральної професійної компетентності, яку забезпечує підготовка фахівців сфери суспільного і державного менеджменту – магістрів публічного управління – відповідно до утвердженої в Національній академії державного управління при Президентові України 2016 року спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування».

У надскладних реаліях сьогодення, перед якими постала сучасна Україна і українське суспільство, загальні й спеціальні (фахові) компетенції публічного управлінця набувають першорядної ваги та значення, адже доведено, що успіх реформ на 80% залежить від ефективного управління й продуктивної управлінської діяльності. Алгоритм набуття публічними управлінцями необхідного знаннєвого та інструментального рівня підготовки має ґрунтуватися на універсальному діалектичному принципі руху від теорії до практики, від простого до складного, від окремого до загального, від частини до цілого.

Філософська парадигма публічного управління, яку сповідує кафедра і втілюють в освітній та науковій діяльності її викладачі, є синтезом 

 • розуміння історичних витоків, філософських засад, гносеології й аксіології публічного управління та адміністрування;
 • міждисциплінарної взаємодії філософії державного управління, політичної філософії, соціології, політичної психології, етики, культурології; 
 • концептуальних ідей управління державою, громадянським суспільством, територіальними громадами й іншими людськими спільнотами в контексті закономірностей їх становлення та розвитку; 
 • філософського-методологічних чинників суспільного життя людини: політичного, економічного, соціального, духовного;
 • співвідношення філософських категорій «світогляд», «ідеологія», «національна ідея», їх значущості для сучасного буття української нації; 
 • методології публічного управління;
 • законів і принципів публічного управління й адміністрування;
 • інтегральної взаємодії складових соціуму в площині людина-суспільство-держава; 
 • дослідження феномену особистості та її ролі в політико-управлінських відносинах і процесах;
 • розуміння природи політичної влади, її психологічного підґрунтя.

Структура надання науково-освітніх послуг викладацьким корпусом кафедри відповідає трьом основним складовим:

 1. Підготовка аспірантів за PhD – програмою на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузі публічного управління. 
 2. Нормативна частина навчального процесу загальної підготовки магістрів зі спеціальності 074 «Публічне управління та адміністрування».
 3. Спеціалізація кафедри «Філософія та методологія публічного управління».

 

  Презентація кафедри